Vnitřní řád

Vnitřní řád ZKO Hořovice
S platností od 1.1.2011

1.
organizační struktura
a
oblast činnosti a odpovědnosti funkcionářů ZKOOrgány ZKO : Výroční členská schůze (dále jen VČS); Členská schůze (dále jen ČS); výbor; revizor


Statutární zástupce: předseda - Jiří Křemen  ,  jednatel - Eva Ráczová                            Výcvikář: Jan Hičar – vede výcvik, zajišťuje výcvikové a chovatelské akce


Hospodář: Radek Svoboda – příprava brigádnické činnosti, hospodaření ZKO


Pokladní:  Vítek Votava – evidence finančních prostředků, zpracování

ekonomických údajů
Revizor: Kateřina Nepeřená – kontrola činnosti  ZKO

 


2.

Stanovy ZKO

 

Nedílnou součástí Vnitřního řádu ZKO Hořovice jsou stanovy ZKO a ČKS schválené II. sjezdem ČKS v Praze dne 12.12.1992 se změnou schválenou
VI. sjezdem ČKS v Praze dne 5.12.2009 a Provozní řád cvičiště.


3.

Členství v ZKO Hořovice

 

a) Členem ZKO se může stát občan České republiky,či cizí státní příslušník (stanovy ČKS článek 3 /3.) pokud souhlasí s posláním a úkoly ZKO.

b) Nezletilí občané se mohou stát členy pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce
c) Minimální věková hranice je 10 let
d) Za zásluhy o činnost ZKO či kynologii může VČS udělit čestné členství
e) Členství individuelní – kmenový člen – člen podílející se na rozvoji ZKO organizačně a využívající vybavení ZKO.
f) Členství individuelní – čestný člen – člen kterému VČS udělila čestné členství. Má všechna práva členů ZKO.
g) Členství individuelní – hostování - člen ČKS využívající vybavení ZKO
h) Ukončení členství – písemným prohlášením, vyloučením, úmrtím 


4.
Přijetí za člena


O členství v ZKO Hořovice je možno požádat po uplynutí zkušební doby      (cca 6 měsíců ) a zaplacení členských příspěvků. O přijetí za člena rozhoduje s konečnou platností výbor ZKO.


5.
Hostování v ZKO

 

Na základě písemné žádosti člena ČKS rozhoduje výbor s konečnou platností o hostování v ZKO.


6.
Zájemci o základní výcvik a čekatelé na členství v ZKO

 

Čekatelé na členství, dále jen čekatelé, a zájemci o základní výcvik ,dále jen zájemci, jsou nově příchozí občané, kteří nejsou členy ČKS.Čekatelé se zúčastňují výcviku v plném rozsahu. Zájemci pouze na dohodnutou část.
Čekatelé mají povinnosti členů ZKO.Nemají volební právo. Zájemci smějí využívat cvičiště ZKO pouze za přítomnosti vycvikáře, nebo člena ZKO pověřeného výcvikem.


7.

Členské příspěvky a platby ZKO

 

Výši řádných a mimořádných příspěvků stanovuje VČS. Čekatelé platí při registraci poplatek za užívání cvičiště a jeho vybavení – 600kč.
Zájemci platí za užívání cvičiště – 50kč/ výcvikový den.
Členský příspěvek ČKS – 150kč stávající členové, noví členové – 160
Řádný příspěvek na rok 2011 byl stanoven na 500kč.8.
Práva členů


Práva členů ZKO jsou dána stanovami ČKS a ZKO. Na návrh výboru, ZKO hradí členům všechny náklady na získání kvalifikace figuranta, výcvikáře, rozhodčího.  Členové ZKO Hořovice, kteří si řádně plní povinnosti a podílejí se na rozvoji ZKO mohou využívat slevu na Kanadská krmiva u fi. WEBER MLÝN, hlavního sponzora organizace. Tato sleva je 20%.
Členové, čekatelé a zájemci ZKO Hořovice mají slevu 5% na akce c.k. VAMATREMP.


9.
Povinnosti členůPovinnosti členů jsou dány stanovami ČKS a ZKO. Členové, čekatelé a zájemci se musí při výcviku řídit Provozním řádem a pokyny výcvikářů nebo členů ZKO pověřených vedením výcviku.Člen ZKO s kvalifikací figuranta provádí výcvik v součinnosti s výcvikářem a je k dispozici na akcích ZKO.Výcvikovou činnost provádějí členové ZKO dobrovolně a bez nároku na honorář. O placených činnostech rozhoduje VČS. Členové jsou povinni včas a řádně informovat o změnách adresy, tel.čísla,e-mailu atd.


10.
BrigádyBrigádou se rozumí jakákoliv nevýcviková činnost, kterou konají členové, čekatelé a zájemci ve prospěch ZKO.


11.
Povinnosti hospodářeHospodář v součinnosti s výcvikářem připravuje a organizuje brigády, výcvikové a chovatelské akce. Eviduje a udržuje hmotný majetek ZKO.


12.
Povinnosti výcvikáře

 

Výcvikář vede a organizuje výcvikovou činnost v souladu s Provozním řádem. Zajišťuje výcvikové a chovatelské akce Organizuje a eviduje účast členů na akcích ČKS, MKL a akcích ostatních ZKO či výstavách a svodech.

 


13.
Povinnosti pokladníka


Eviduje finanční prostředky ZKO, provádí úhradu všech poplatků k zajištění činnosti ZKO. Předkládá VČS k projednání a schválení plán a výsledky  finančního hospodaření ZKO a zprávu o stavu finančních prostředků.


14.
Povinnosti revizora


Revizor provádí čtvrtletně revizi činnosti, hospodaření a finančního hospodaření ZKO. Předkládá VČS k projednání a schválení zprávu o činnosti včetně výsledků inventury


15.
Způsob informování členů,čekatelů,zájemců

 

O akcích ZKO jsou členové, čekatelé a zájemci informováni na vývěsce na cvičišti a na stránkách www.zkohorovice.wz.cz. Členové a čekatelé také formou e-mailu a SMS. Případně písemně poštou.


16.
Odměny


ZKO uděluje odměny členům formou věcných darů. Na ČS při dožití životního jubilea ( 50,60,65,70,75,80,81…let věku) nebo za mimořádné zásluhy o rozvoj ZKO.


17.
Vyloučení člena


a) vyloučení za hrubé a opakované porušení stanov ZKO, ČKS
b) vyloučení za porušení Zákona na ochranu zvířat
c) vyloučení za pasivitu
d) vyloučením za neplacení členských příspěvků
Na návrh výboru ZKO může ČS vyloučit člena za výše uvedené prohřešky. Pasivitou se rozumí: nezájem o dění v ZKO, neomluvená neúčast na výcviku či schůzích a akcích. Tento nezájem musí trvat min. tři měsíce po sobě jdoucích. Člen který byl navržen na vyloučení musí být o tomto záměru informován        14 dnů předem.


18.
Symbol organizace


Symbolem organizace je znak,vlajka a stejnokroj. Znak je uveden v příloze č.1 ke stanovám ZKO Hořovice schválených dne 18.12.2004. Vlajka je v klubovně ZKO a je vyvěšována při akcích ZKO Hořovice.
Stejnokroj je  zelené triko opatřené na zádech  nápisem ZKO HOŘOVICE,  znakem ZKO,  a vlevo na prsou logem ACANA . 


19.
Závěrečné ustanoveníTento Vnitřní řád ZKO Hořovice nahrazuje v plném znění Vnitřní řád schválený VČS dne 2.12. 2006. jako příloha a nedílná součást tohoto řádu je Provozní řád cvičiště ZKO Hořovice. Případné změny Vnitřního řádu přísluší pouze VČS.


v Hořovicích dne: 25.11.2010
projednáno a schváleno na VČSPodpis členů ZKO Hořovice kteří souhlasí se zněním tohoto Vnitřního řádu.Tento řád má šest stránek.

Vnitřní řád - dokument (Word dokument)

Provozní řád cvičiště (Excel dokument ke stažení)